Behandelovereenkomst  Praktijk voor Homeopathie volwassenen en jongeren vanaf16 jaar  
 
1.Therapeut: 
Naam: Hannie van de Ven
Adres: Past. v. Haarenstraat 44
Plaats: 5464 VH Mariaheide
Telefoonnummer: 0636013433
Email:
Aangesloten bij: NVKH / RBCZ
AGB-codes: Zorgverlener: 90037629  Praktijk:  90016239 
 
2. Cliënt 
 
Naam ................................................................................................... 
Adres ................................................................................................... 
Plaats ................................................................................................... 
Telefoonnummer ................................................................................. 
Email .................................................................................................... 
Geboren ............................................................................................... 
Zorgverzekeringsnummer:.................................................................... 
 
 Therapeut en cliënt spreken het volgende met elkaar af: 
 
1.Behandeling en informatie De therapeut biedt cliënt de volgende behandeling: Klassiek homeopathische behandeling. De therapeut informeert cliënt over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of risico's en mogelijke alternatieven. Na de intake stelt de homeopaat een behandelplan op.
 
2. Informatie en medewerking. De therapeut informeert cliënt over de duur en de tarieven van de behandeling en de mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen van de zorgverzekeraar. Cliënt geeft de therapeut naar beste weten de informatie en de medewerking die hij nodig heeft voor het geven van een goede behandeling. Indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van de cliënt en na schriftelijke toestemming van de cliënt, vraagt de therapeut gegevens over de cliënt op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners. 
 
3. Dossier. De therapeut richt een dossier in voor de cliënt. De therapeut neemt hierin aantekeningen op en andere stukken voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling van cliënt. Cliënt en nabestaanden hebben recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlenerschap zich daartegen verzet. 
De therapeut bewaart het dossier 20 jaar of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is. 
 
4. Geheimhouding. De therapeut zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt. De therapeut verstrekt deze gegevens niet aan anderen, tenzij cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten. 
 
5. Betaling. De kosten voor de behandeling bedragen 79 euro voor het eerste consult, 45 euro voor het vervolgconsult en 25 euro voor een telefonisch consult. Een eerste sessie duurt 60-90 minuten. Vervolgsessies duren 30-45 minuten. Cliënt betaalt de nota aan de therapeut via bankoverschrijving tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de therapeut de nota declareert bij de zorgverzekeraar van cliënt.
Bij verhindering, laat de cliënt of de therapeut dit uiterlijk één dag voor de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding mag de therapeut de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen. De betalingsvoorwaarden van de NVKH zijn van toepassing (bijlage 1) 
 
6. Duur. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de afgesproken behandeling. Na afloop eindigt de overeenkomst automatisch. De overeenkomst eindigt eerder door opzegging of indien cliënt of de therapeut komt te overlijden. De tot dan gemaakte kosten van de therapeut komen voor rekening van de cliënt. 
 
7. Richtlijnen. De therapeut handelt conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsvereniging waarbij hij is aangesloten. 
 
8. Klachten. De therapeut informeert de cliënt over de mogelijkheden die er zijn een klacht in te dienen indien hij ontevreden is over de behandeling. Via het NVKH klachtenformulier en Stichting Zorggeschil. Zie voor meer informatie mijn website www.homeopathievandeven.nl
 
9. Waarneming: bij afwezigheid wordt de praktijk waargenomen door een daartoe bevoegd collega-homeopaat.
 
10. Alleen als u aanvullend bent verzekerd, worden de consulten (gedeeltelijk) vergoed tot een maximum bedrag per dag en per jaar. Neem voor vragen hierover contact op met uw zorgverzekeraar.
 
11. De cliënt heeft de privacyverklaring op de website www.homeopathievandeven.nl gelezen en gaat hiermee akkoord.
 
Voor akkoord, 
 
Datum:……………………………………….. 
 
Plaats:………………………………………….
 
Handtekening cliënt:                                                                         Handtekening therapeut:
  
 
 
Bijlage 1 Betalingsvoorwaarden:
 
Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt. 
Artikel 2 De cliënt betaalt de sessie contant/per pin na de sessie of De cliënt zorgt ervoor dat de nota van de therapeut binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. 
Indien de sessie niet contant of per pin worden betaald, gelden ook de volgende voorwaarden: 
Artikel 3 Voldoet de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 
Artikel 4 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35. 
Artikel 5 Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

homeopathie nvkh